Semalt: Esasy galyndy programma üpjünçiligi we olaryň peýdalary

Ekrany döwmek, internetden maglumatlary ýygnamak we ony okalýan we ulaldylan görnüşe öwürmekdir. Webden maglumatlary ýygnamaly we ulanmaly islendik kompaniýa bu usuldan peýdalanyp biler. Ekrany döwmek programma üpjünçiliginiň esasy artykmaçlyklaryndan biri, takyk we ygtybarly netijeleri berýär. Ekrany döwmek gurallary, bir wagtyň özünde birnäçe maglumatlary gyrmak meselesini ýerine ýetirip, işiňizi çaltlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem, bir ýerde derňelip we gözlenip bilner ýaly maglumatlary birleşdirip bilersiňiz.

1. Mozenda bilen wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaň:

Internet ägirt uly maglumat ýoludyr. Webden ozal maglumat tapmak, fiziki kitaplary ýa-da resminamalary gözlemek ýa-da gözlemek diýmekdi. Häzirki wagtda diňe brauzer açmaly we web gözlegini geçirmeli. Ekrany döwmek ýa-da web döwmek guraly bilen wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlap bilersiňiz. Mundan başga-da, çylşyrymly programmirleme ýa-da kodlaşdyrma dillerini öwrenmek hökman däl. Bu hyzmatlar programmistler we programmist däller üçin amatly we hil netijelerini üpjün edýär. Mozenda ygtybarly we ajaýyp guraldyr. Müňlerçe web agentini gurmak üçin ulanylyp bilner we ýüzlerçe müňlerçe web sahypalaryny gaýtadan işläp biler. Onuň takyklygy we ygtybarlylygy deňi-taýy ýok.

2. Octoparse, Kimono Labs we Import.io bilen çalt we takyk netijeler:

Import.io, Kimono Labs we Octoparse çalt we okalýan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär. Isleýşiňiz ýaly köp web sahypasyny gyryp bilersiňiz we bir wagtyň özünde birnäçe gyrmak meselesini ýerine ýetirip bilersiňiz. Bir wagtyň özünde köp sanly web sahypasyndan maglumat çykarmak üçin gowy ekrany döwmek üçin programma üpjünçiligini saýlap bilersiňiz. “Kimono Labs”, “Octoparse” we “Import.io” kiçi we orta kompaniýalar üçin amatly.

3. ParseHub bilen bahalary derňäň:

ParseHub, internetdäki iň gowy maglumatlary döwmek programma üpjünçiligidir. Dürli saýtlaryň nyrh maglumatlaryny deňeşdirmek üçin bu gyryjyny ulanyp bilersiňiz. Şeýle gurallar dürli elektron söwda sahypalarynda gezýär, önümiň beýany we baha maglumatlary alýar we talaplaryňyza görä mazmuny gyrýar. Ekrany döwmek programma üpjünçiligi başlangyç we elektron söwda web sahypalary üçin amatly we dürli önümleriň we hyzmatlaryň bahalaryny seljermäge kömek edýär. Internetden tekst we şekilleri goşmak bilen islendik maglumatlary çykarmak üçin göreşýän bolsaňyz, ParseHub siziň üçin dogry wariantdyr.

4. Sahypaňyzy gözlemek üçin UiPath ulanyň:

Web mazmunyňyzy aňsat we gowy tizlikde gözlemek isleýärsiňizmi? UiPath, internetdäki iň oňat ekrany döwmek we maglumatlary çykarmak gurallaryndan biridir. Bu gural web sahypalaryňyzy aňsatlyk bilen indekslemäge we sahypaňyzyň gözleg motorynyň derejesini belli bir derejede ýokarlandyrmaga kömek edýär. Görkezilen UI elementinden teksti çykarmakdan başga-da, köp sanly atributlaryň bahasyny hem alyp bilersiňiz. Takyk netijeleri berýär, sahypalaryňyzy indekslemek üçin dürli botlary we örümçileri ulanýar we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar. Göçürip alnan we işjeňleşdirilensoň, UiPath ýokary hilli maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär we sahypaňyzy optimizirlemek üçin ulanylyp bilner. Bize iň içgin we aýratynlyklara baý awtomatlaşdyryş gurşawyny üpjün edýär.